Veiligheidsbeleid

Dit betekent jaarlijks een inventarisatie op het gebied van veiligheid op iedere groep en iedere locatie, om de veiligheid van meubilair, inrichting en gedrag te beoordelen, waarna op verbetermogelijkheden een plan van aanpak wordt gemaakt.

Brandveiligheid

Ons kinderdagverblijf is voorzien van een moderne brandmeldinstallatie en er wordt jaarlijks een ontruimingsoefening gedaan. De installatie wordt maandelijks gecontroleerd om aan de certificerings- eisen te voldoen en verzekerd te zijn van een goed functionerend systeem. Een aantal medewerkers zijn in het bezit van een BHV diploma.

Meldcode Kindermishandeling

De Zeester is aangesloten bij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond. Deze meldcode is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals uit zorg, welzijn en onderwijs door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. Organisaties die werken met de meldcode hebben een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aangesteld. De aandachtsfunctionaris draagt zorg voor de implementatie van de meldcode. Als de aandachtsfunctionaris een signaal afgeeft aan de meldcode, worden ouders hier altijd van op de hoogte gebracht en wordt met hen een gesprek aangegaan.

Verklaring omtrent gedrag V.O.G.

Alle medewerkers in de kinderopvang moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. De VOG toont aan dat een medewerker geen strafbare feiten heeft gepleegd en met kinderen mag werken.

Sinds 1 maart 2013 is de continue screening verplicht. Dagelijks wordt elke medewerker door de overheid gescreend op strafbare feiten. Ons kinderdagverblijf wordt direct op de hoogte gesteld als deze screening nieuwe informatie oplevert. Er is dus nauw contact tussen overheid en het kinderdagverblijf. Alle medewerkers van de Zeester, ook het kantoorpersoneel, zijn in het bezit van een VOG.

Omgaan met het vier ogen principe

Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe verplicht voor de kinderdagverblijven. Dit houdt in dat er altijd een andere volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht. Het vierogenprincipe is bedoeld om de veiligheid van kinderen in de kinderdagverblijven te waarborgen.

Omdat de Zeester een kleinschalig kinderdagverblijf is, zijn pedagogisch medewerkers soms alleen in een groepsruimte met een aantal kinderen. Om toch uitvoering te kunnen geven aan het vierogenprincipe maken wij gebruik van babyfoons, zodat een collega in een andere groepsruimte altijd mee kan luisteren. De babyfoon staat altijd aan als de pedagogisch medewerker alleen in de groepsruimte is, zodat er op andere groepen altijd kan worden meegeluisterd wat er in een groepsruimte gebeurd. Tevens is de afspraak dat pedagogisch medewerkers regelmatig bij elkaar binnenlopen. Ook zorgen wij er voor dat een pedagogisch medewerker nooit alleen in het gebouw is, zij kan altijd terugvallen op een andere collega en men kan onaangekondigd in elkaars groepsruimte komen.

Risico–inventarisatie

Op Kinderdagverblijf de Zeester wordt regelmatig een risico-inventarisatie uitgevoerd. Met deze risico-inventarisatie kijken wij naar de veiligheid, gezondheid en hygiëne van de binnen- en buitenruimte en inventariseren wij de eventuele risico’s.

Met betrekking tot de geïnventariseerde risico’s worden actieplannen geschreven welke worden uitgevoerd om veiligheid, gezondheid en hygiëne te optimaliseren.

Op deze manier wordt de veiligheid van de kinderen gewaarborgd. Ouders kunnen deze risico-inventarisatie bij de manager inzien.