Beleid

Kinderdagverblijf de Zeester werkt met een eigen visie op de kinderopvang. Ons beleidsplan is gebaseerd op onze pedagogische visie en de regels die er zijn. Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor ouders en voor pedagogisch medewerkers om aan te geven hoe wij werken op ons kinderdagverblijf. Dit pedagogisch beleidsplan beschrijft hoe wij, als kinderdagverblijf, op dit moment invulling geven aan onze taak van professioneel opvoeden.

Lees meer

Dit beleidsplan beschrijft enerzijds de visie van waaruit wij met de kinderen omgaan, anderzijds geeft het een overzicht van het dagprogramma van ons kinderdagverblijf. De ouders krijgen op deze manier inzicht hoe de Zeester vorm geeft aan de opvang. De pedagogisch medewerkers van de Zeester hebben met dit beleidsplan een instrument in handen om hun pedagogisch handelen te toetsen en te verantwoorden.

Het personeel heeft een grote bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van dit pedagogisch beleidsplan. De inhoud geeft een actuele beschrijving van de dagelijkse praktijk. Het beleidsplan wordt getoetst, geƫvalueerd en bijgesteld op punten waarover in de loop der tijd nieuwe inzichten zijn ontstaan.